Privacy Reglement – Huisartsenpraktijk Knies – Zeewolde
Horsterweg 36 3891 EV Zeewolde Tel:036-5222278
Header afbeelding

Privacy Reglement

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Op grond van de WPB heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. De wet spreekt van het verwerken van persoonsgegevens. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Medicamus vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met gegevens van patiënten en werkt dan ook volgens de richtlijnen en kaders van de WBGO en WBP. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden onder www.cbpweb.nl

Uw relatie als patiënt met Medicamus

Voor de huisartsen, die bij ons aangesloten zijn, organiseren we als zorggroep Medicamus ketenzorg. Onder ketenzorg verstaan we de zorg voor mensen met een chronische aandoening waarbij meerdere hulpverleners samenwerken om het behandeltraject vorm te geven (bijv. Diabetes Mellitus, Astma/COPD).

Uw huisarts speelt een centrale rol in de zorg die hij/zij aan u verleent en mag daarbij gebruik maken van de beschikbare patiëntengegevens. Hetzelfde geldt voor de praktijkondersteuner en de diabetesverpleegkundige als verlengde arm van de huisarts.

Wanneer de huisarts of de praktijkondersteuner namens hem/haar iemand doorverwijst naar bijvoorbeeld de diëtist is dat anders. De diëtist zal alleen inzage krijgen in de patiëntengegevens die hij/zij nodig heeft voor de behandeling. Uiteraard betekent dit ook dat de huisarts en de praktijkondersteuner niet meer dan de benodigde gegevens aan de diëtist mogen verstrekken. Zo zullen bijvoorbeeld rondom de zorg bij Diabetes Mellitus ook de podotherapeut, de fysiotherapeut en de internist mogen beschikken over de gegevens die zij nodig hebben voor hun aandeel in de ketenzorg. Het zijn uw persoonlijke gegevens en deze gegevens dienen uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Een deel van uw patiëntengegevens worden gebruikt voor zorgondersteunende functies, zoals financiële afwikkeling voor de huisarts. Ook bij de zorggroep Medicamus worden deze ondersteunende functies uitgevoerd.

Op dit punt garandeert Medicamus dat er noch aan de zorgverzekeraars noch aan andere partijen, tot de patiënt of de huisartsenpraktijk, herleidbare medische gegevens worden verstrekt. Alle functionarissen, die de zorgondersteunende functies uitvoeren, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Rechten van de betrokkene

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u een aantal rechten.

Toestemming van u als patiënt wordt verondersteld en er hoeft geen sprake te zijn van expliciete toestemming.

Om deze toestemming te mogen veronderstellen is het wel belangrijk dat u als patiënt bent geïnformeerd door de hulpverleners in de huisartsenpraktijk over: de reikwijdte van de (keten)zorg en over de hulpverleners die, wanneer dat noodzakelijk is voor een goede behandeling, over uw gegevens moeten kunnen beschikken.

Recht op bezwaar

Als patiënt heeft u het recht om bezwaar te maken en toestemming voor gegevensverstrekking (door andere zorgverleners dan uw huisarts en /of ondersteunende dienst van zorggroep Medicamus) in te trekken en schriftelijk kenbaar te maken. Consequentie voor u als patiënt is wel dat opname in een ketenzorg programma niet meer mogelijk is. Wilt u hiertoe bezwaar maken, dient u zich te wenden tot uw huisarts.